N̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼.ợ̼i̼ ̼c̼.ả̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼.̼ố̼t̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

N̼ữ̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼.̼ó̼n̼g̼ ̼b̼.̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼H̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼p̼.̼h̼á̼t̼ ̼s̼.̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼.̼h̼â̼n̼ ̼h̼.̼ì̼n̼h̼ ̼g̼.̼ợ̼i̼ ̼c̼.̼ả̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼k̼é̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼ ̼n̼à̼o̼

 

 

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼.̼h̼i̼a̼ ̼s̼.̼ẻ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼.̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼.

 

 

 

 

B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼.̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼.̼h̼ó̼ ̼c̼.̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼i̼.̼ê̼u̼ ̼c̼.̼ự̼c̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼.̼ó̼n̼g̼ ̼b̼.̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼.̼ó̼ ̼s̼.̼á̼t̼.

 

 

 

 

 

D̼ù̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼.̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼.̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *