K̼.̼h̼i̼ ̼V̼.̼ợ̼ ̼L̼.̼a̼o̼ ̼T̼.̼h̼e̼o̼ ̼H̼.̼a̼m̼ ̼M̼.̼u̼ố̼n̼ ̼C̼.̼h̼í̼n̼h̼ ̼C̼.̼ậ̼u̼ ̼R̼.̼u̼ộ̼t̼ ̼C̼.̼ủ̼a̼ ̼M̼.̼ì̼n̼h̼

L̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼.̼á̼m̼ ̼d̼.̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼.̼ờ̼ ̼m̼.̼ắ̼t̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ c̼.̼ấ̼m̼ ̼k̼.̼ỵ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼.̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼.̼h̼â̼n̼.

 

V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼t̼.̼r̼u̼y̼ ̼t̼.̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼.̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼.̼.̼ò̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼.̼ạ̼o̼

đ̼.̼ứ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

 

C̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼.̼i̼ ̼k̼.̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼.̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ c̼ó̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼u̼y̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼u̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼ d̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼d̼ạ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼

̼b̼a̼”̼,̼ ̼t̼r̼ớ̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼.̼

 

V̼a̼i̼ ̼v̼ế̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼.̼h̼ệ̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼à̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼u̼ề̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

 

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ú̼n̼g̼ ̼l̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼à̼n̼h̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼L̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ h̼.̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼a̼ p̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼.̼á̼m̼ ̼d̼.̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼

h̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼k̼ỵ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼.̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼.̼h̼â̼n̼.̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼.̼h̼ả̼n̼ ̼b̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ l̼à̼m̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼.̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼

 

 

​S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ũ̼ ̼p̼h̼à̼n̼g̼ đ̼ó̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼“̼c̼ơ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼.̼ắ̼m̼ ̼s̼.̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼nh c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼ ̼

H̼C̼M̼ ̼l̼.̼m̼ ̼t̼.̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼.̼y̼ ̼t̼.̼h̼â̼n̼

 

S̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼.̼ế̼t̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ n̼g̼ũ̼.̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼

̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼H̼u̼y̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼“̼x̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.

 

N̼g̼h̼e̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼t̼á̼i̼ ̼c̼.̼ắ̼m̼ ̼s̼.̼ừ̼n̼g̼”̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼D̼ẫ̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ H̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼p̼.̼h̼ả̼n̼ ̼b̼.̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼

̼c̼.̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼

 

C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼-̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼.̼ố̼n̼g̼ ̼r̼.̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼.̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ L̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼.̼ ̼H̼a̼i̼

l̼i̼ề̼n̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼n̼.̼h̼ọ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼.̼h̼ả̼n̼ ̼b̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼̼

 

K̼h̼i̼ ̼H̼a̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼b̼ọ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼”̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼.̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼.̼ Q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼á̼o̼

c̼.̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼.̼ậ̼y̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼“̼y̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ợ̼”

 

C̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼ t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼.̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼ế̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼.̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼.̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼.̼r̼ố̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼.̼m̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼.̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼.̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ H̼a̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼

đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼q̼.̼u̼a̼ đ̼.̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ c̼o̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼t̼.̼h̼ú̼.̼

 

V̼ă̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼g̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼.̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼.̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼.̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼.̼g̼u̼y̼ ̼h̼.̼i̼ể̼m̼ c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼.̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼

m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼..

 

G̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼.̼o̼ ̼l̼.̼ý̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼a̼…̼”̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼

t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ q̼.̼u̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼v̼.̼i̼ p̼.̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼.̼i̼ ̼k̼.̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼m̼ạ̼.̼n̼g̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼.̼ò̼n̼g̼

 

C̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼.̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼

n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼.̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼.̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼“̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

 

Nguồn : https://nld.com.vn/ky-an/khi-vo-lao-theo-ham-muon-voi-cau-cua-chinh-chong-minh-20190805185726923.htm?fbclid=IwAR1uDucQtOfbCI2WWUpPJIRDYK6OiU820ZebQjImdAFeTQE_7sK0POm26Mk

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *