1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ò̼п̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼7̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼п̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼à̼п̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ề̼

 

L̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼8̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼b̼ỡ̼ ̼n̼g̼ỡ̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼7̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼T̼r̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼ị̼ ̼(̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼7̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ắ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼g̼i̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼ã̼ ̼b̼ỉ̼m̼.̼

 

 

̼C̼h̼ú̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼…̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼4̼0̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼
̼L̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼8̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼b̼ỡ̼ ̼n̼g̼ỡ̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼7̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼T̼r̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼ị̼ ̼(̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼7̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ắ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼g̼i̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼ã̼ ̼b̼ỉ̼m̼.̼

                                                                                Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

 

C̼h̼ú̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼…̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼4̼0̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼
̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼ị̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼“̼S̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼y̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼o̼”̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼ự̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼ị̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼0̼4̼.̼ ̼“̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

 

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼L̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼7̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼.̼6̼k̼g̼.̼ ̼“̼G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ổ̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼”̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼?̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼…̼

 

 

̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼“̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼t̼r̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼ể̼.̼

 

Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼L̼a̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼(̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼ị̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼ ̼x̼ơ̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ô̼i̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼3̼7̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *